Района на гара Гюргево

Виждат се 2 локомотива серия 65 и 1 серия 81.