Парен локомотив 05.01

След демонтажът на котелните обшивки и отстраняването на топлоизолацията, локомотив 05.01 заема мястото си в ремонтното хале на депото, където ще продължи работата по неговото възстановяване.

Поглед в димната камера на локомотива. Ревизираните прегревателни елементи са поставени по местата им но още не са монтирани към прегревателния сандък.

Поглед към дясната страна в пеща на локомотива.

Поглед към дясната страна в пеща на локомотива.

Моменти от възстановяването на локомотив 05.01