Парен локомотив 05.01

Възстановената водеща двуосна талига първи клас

Възстановената водеща двуосна талига първи клас

Възстановената водеща двуосна талига първи клас

Горе: ревизираните сцепни колооси на локомотива, на преден план първа сцепна
колоос – ведуща за вътрешния парен цилиндър на машината.
Долу: втора сцепна колоос – ведуща за външните парни цилиндри на машината.

Спускане на локомотива върху колоосите

Спускане на локомотива върху колоосите

Изработеният нов вътрешен шатун от VAE – София по оригиналния чертеж
от 1940 г. на локомотивната фабрика KRUPP – Essen