КОНДУКТОР

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

КОНДУКТОР

Основни задължения на длъжността:

• Обслужва всички видове пътнически влакове, като спазва „Инструкция за влаковия кондуктор” и действащите нормативни документи;
• Грижи се за настаняването на пътниците във влаковите състави;
• Извършва проверка на превозните документи на всички пътници. Не допуска пътуването на пътници, непритежаващи документи за пътуване или такива с нередовни документи за пътуване;
• При установяване на пътник без билет или пътник с нередовен документ за пътуване извършва действия в съответствие с вътрешно нормативните разпоредби;
• След приемане на влака се грижи за опазване на вътрешното оборудване на вагоните от повреди и посегателства, а при нанасяне на щети на инвентарните предмети от пътниците събира определената в ценоразписа сума;
•Отчита събраните суми по установения ред и носи лична отговорност за правилното изчисляване на превозните цени и прилаганите санкции.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Минимум средно образование;
• Отлично владеене на български език;
• Отлични комуникативни умения;
• Умения за обслужване на клиенти и справяне в критични ситуации;
• Умения за работа в екип;
• Владеенето на чужд език ще се счита за предимство.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография (CV);
• Копие на удостоверението за притежавана правоспособност.

Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр.София 1233, бул. „Кн.Мария Луиза” № 102, за Регионален център – София, звено „Човешки ресурси”.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Месторабота: София / България