Маневрени Стрелочници


„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

Маневрени Стрелочници

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предлага отлична възможност за работа.
Нашето предложение:
– Ще заплатим таксите за вашето обучение!
– Ще получавате възнаграждение по време на обучението!
– Ще ви подсигурим карта за пътуване по железопътната мрежа в страната по време на обучението!
– След успешно завършване на обучението ще ви предложим интересна и интригуваща работа!
Предлагаме ви възможност да работите в екип от професионалисти и да се развивате в компания с дългогодишни традиции!

Основните задължения на Маневрения Стрелочник включват:

• Безаварийно и своевременно извършване на маневрената дейност в района на гарата, техническия район и индустриалните клонове;
• Приема, изпълнява и препредава сигнали от маневриста при прикачване и откачване на вагони, и обръщане на стрелките;
• Опазва гаровото имущество, подвижния състав и поверената му техника при извършване на маневрена дейност;
• Следи за техническата изправност на спирателните обувки и дървените клинове, като ги съхранява на определените за това места;
• Спазва правилата, нормите и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран;
• Изпълнява други възложени задачи, отговарящи на неговата компетентност и правоспособност.

Изисквания за кандидатстване за обучение:
• Средно образование;
• Желание за придобиване на знания и развитие;
• Чувство за отговорност, дисциплинираност.

Необходими документи за кандидатстване:

• Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
• Диплома за завършено образование;
• Копие от трудова книжка.

Месторабота: Териториален Център за Пътнически Превози София, Пътнически център София.

Начин на кандидатстване: Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр.София 1233, бул. „Кн.Мария Луиза” № 102, за Регионален център София, звено „Човешки ресурси”.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Месторабота: София / България