РЪКОВОДИТЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ И КЛИЕНТСКА УДОВОЛЕТВОРЕНОСТ“

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ И КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ“

Основни задължения:

Като важен член на екипа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Вие ще организирате и ръководите цялостната дейност по информационното обслужване на клиентите, ще разработвате и ръководите прилагането на стратегии и комплексни мерки за подобряване на клиентската информираност и удовлетвореност, ще анализирате и предприемате действия за подобряване на ефективността на системата за обслужване на сигналите, подадени от клиенти на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

Отговорности:

• Организира и контролира цялостната дейност по предоставянето на информация на пътниците през вътрешните комуникационни канали на дружеството (уебсайт, телефон, гари, влакове и др.);
• Организира и контролира процесите на входиране, обработка, събиране на информация, изготвяне и изпращане на отговори на сигнали, въпроси и жалби, получени от клиенти на дружеството, институции и организации, относно превоза на пътници с жп транспорт, билетоиздаването, разписанието на влаковете, качеството на обслужване и др.;
• Предлага, координира, ръководи и анализира прилагането на стратегии и мерки за подобряване на информираността и повишаване на клиентската удовлетвореност, което включва:
– Повишаване на клиентската удовлетвореност чрез създаване на клиентски ориентирана среда, отворена за обратна връзка (включително критики и оплаквания), предлагане на решения и предприемане на конкретни мерки по получените сигнали, целящи подобряване на качеството на предлаганите от дружеството услуги и обслужване;
– Сътрудничество с всички организационни и функционални звена за разработването и прилагането на системи от мерки за подобряване на обслужването и клиентската удовлетвореност;
– Идентифициране на потребностите и очакванията на клиентите на база анализ на характера на получаваните сигнали и оплаквания;
– Осигуряване на възможности за открити, ефективни и удобни за клиентите процедури за подаване на сигнали;
– Непрекъсната оценка и подобряване на ефективността на процедурите за получаване, обработка и отговор на клиентски сигнали.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Магистърска степен по хуманитарна или икономическа специалност;
• Минимум 5 години адекватен трудов опит, знания, умения и компетентност за успешното изпълнение на задълженията и отговорностите на длъжността;
• Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
• Висока степен на отговорност, прецизност, комуникативност, умения за самостоятелна и екипна работа.

Необходими документи за кандидатстване: актуална автобиография (CV) и мотивационно писмо.

Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес:
гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Месторабота: София / България