Ръководител Направление, Екология

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността Ръководител направление, екология.

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ЕКОЛОГИЯ

Основни задължения на длъжността:
• Осъществява контрол и мониторинг по компоненти и фактори на околната среда, съгласно изискванията на действащата нормативна база;
• Организира и контролира подготовката и получаването от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на разрешителни, регистрационни и други документи, свързани с изискванията на екологичното законодателство, във връзка с основната и спомагателните дейности на дружеството;
• Осъществява контрол на поведението на структурните звена на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, по отношение на параметрите на околната среда и свързаната с тази дейност нормативна уредба;
• Анализира и предлага решения за подобряване на екологичното състояние на железницата;
• Участва в разработването на екологичната политика на дружеството, хармонизирана с европейската екологична и транспортна политика;

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование „ОКС“ Магистър, инженер – еколог;
• Минимум 5 години трудов стаж по специалността, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността;
• Притежаването на правоспособност е предимство;
• Много добра компютърна грамотност: работа с MS Office;
• Владеенето на чужд език е предимство;
• Да работи добре в екип и да умее да взема бързи и адекватни решения;

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография (CV);
• Мотивационно писмо.

Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Месторабота: София / България