РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

„РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО”

Основни задължения:

• Ръководи цялостната дейност по поддръжка и ремонт на железен път и съоръжения, сгради и движимо имущество (без локомотиви, вагони, мотриси и МПС);
• Планира и организира дейностите по продажба и отдаване под наем на неоперативни активи;
• Организира избор на независими оценители, сключването на договори с тях, както и приемането на докладите им;
• Контролира изпълнението по договори за проектантски, строителни и ремонтни дейности;
• Разработва документация, свързана с възлагането на обществени поръчки с предмет поддръжка и ремонт на сгради, железен път и съоръжения;
• Участва в комисии по ЗОП и при разглеждане на въпроси, свързани със сградите и инфраструктурата в жп депата;
• Изготвя периодични отчети, справки, статистически форми и прогнози в установените за това срокове;
• Участва активно в проекти, вкл. такива свързани с енергийно / техническо обследване на сгради, собственост на дружеството.

Изисквания:

• Висше техническо образование с ОКС Магистър;
• Минимум пет години професионален опит на сходна позиция;
• Отлични умения за анализ и синтез на информация;
• Способност за ефективна работа в динамична среда;
• Много добра компютърна грамотност (МS Word, Excel, Access, Outlook);
• Комуникативност, инициативност и умения за работа в екип;
• Висока степен на организираност и внимание към детайлите;
• Познаване на нормативната база в областта на проектирането, строителството и ремонтите.

Необходими документи за кандидатстване:

• Автобиография (CV) с актуална снимка
• Мотивационно писмо

Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес:
гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Месторабота: София / България