СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ


„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

Отговорности:
•Участва при изготвянето на проекти на договори и административни актове;
•Дава правни становища относно законосъобразността при: сключването на трудовите договори, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, налагане на дисциплинарни наказания и търсене на имуществена отговорност;
•Участва в състава на комисии, в които се изисква задължително участие на юрист, съгласно действащото законодателство;
•Дава правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения;
•Анализира и обобщава резултатите от съдебните дела, прави изводи и предлага мерки за отстраняване на закононарушенията;
•Съдейства за спазване на трудовото законодателство.

Изисквания за заемане на длъжността:
•Висше юридическо образование, ОКС „Магистър”;
•Минимум четири години трудов стаж по специалността, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността;
•Способност да прилага идеите на практика и да предлага законосъобразни решения на проблемите и поставените цели;
•Способност да планира работата си, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към сроковете и постигане на резултати;
•Много добра компютърна грамотност: работа с MS Office и правно-информационни приложения;
•Владеене на чужд език е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:
•Автобиография (CV) ;
•Мотивационно писмо.

Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Месторабота: София / България