СТАЖАНТ Машинен инженер

За изграждане на умения и компетенции, както и за повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда, професионална ориентация, привличане на хора с желание за кариерно развитие в системата на железопътния транспорт,

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД организира

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

„СТАНИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА”

Ние даваме възможност на младите хора да приложат на практика познанията си и да направят първите си професионални стъпки. Затова търсим да назначим СТАЖАНТ „Машинен инженер“ във вагонно депо Пловдив.

Продължителността на стажа е между 6 /шест/ и 12 /дванадесет/ месеца, в зависимост от предпочитанията на стажантите и необходимостта на звеното, където ще се провежда стажа. За всеки стажант се определя наставник, който го запознава с функциите му, възлага му задачи, с цел придобиване на практически знания и умения, напътства го и го подпомага през целия период на провеждане на стажа.

СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ВИ ПРЕДЛАГА:

• да изградите трудови навици и придобиете практически опит под наставничеството на опитни специалисти;
• да се ориентирате за бъдещата си професионална реализация;
• да приложите в практиката придобитите теоретични знания;
• заплащане на трудово възнаграждение и осигуровки;
• трудов договор с всеки одобрен стажант за периода на стажа;
• възможност за постоянна работа и професионално развитие в дружеството на добре представилите се стажанти;
• удостоверение за успешно проведен стаж в дружеството;
• запознаване с вида и спецификата на работа в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, и усвояване на специфични практически умения в реална работна среда;
• работа в екип от професионалисти и създаване на професионални контакти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• възраст до 29 години(по чл. 233б от Кодекса на труда);
• изучаване на специалност: „Железопътна техника“
• завършено средно или висше училище, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност, за която кандидатстват;
• компютърна грамотност;
• ориентираност към постигане на резултати;
• готовност за учене и усъвършенстване.

Ако желаете да се включите в стажантската ни програма, изпратете автобиография и мотивационно писмо чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате, притежаваната професия/специалност/квалификация, както и предпочитания период от време за провеждане на стажа.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на стажантската си програма.
Месторабота: Пловдив / България