Стрелочник маневрен


БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е държавна компания с дългогодишна история и традиции. Основната дейност на компанията е осъществяване на железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Дружеството извършва предоставяне на локомотивна тяга и вагони за извършване на железопътни превози на пътници, поддръжка и ремонт на подвижен железопътен състав. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД има структурни подразделения на територията на цялата страна, а управлението е базирано в гр. София.
Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността

СТРЕЛОЧНИК МАНЕВРЕН

Основни задължения на длъжността:

• Безаварийно и своевременно извършване на маневрената дейност и местна работа в района на гарата, техническия район и индустриалните клонове;
• Приема, изпълнява и препредава сигнали от маневриста при прикачване и откачване на вагони, и обръщане на стрелките;
• Опазва гаровото имущество, подвижния състав и поверената му техника при извършване на маневрена дейност;
• Следи за техническата изправност на спирателните обувки и дървените клинове, като ги съхранява на определените за това места;
• Спазва правилата, нормите и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Средно образование;
• Правоспособност за „Маневрен стрелочник”.

Необходими документи за кандидатстване:

• Автобиография (CV);
• Копие на удостоверението за притежавана правоспособност.

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр. София 1202, бул.“Кн. Мария Луиза“ №102, за Териториален център за пътнически превози София, звено „Човешки ресурси“.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Месторабота: София / България
Дата: 10.01.2017