Машинист, Локомотивен /с придобиване на правоспособност/

Свободна позиция в поделение за пътнически превози София

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси мотивирани и отговорни кандидати с възможност за организиране на професионално обучение за придобиване на правоспособност „Локомотивен машинист” и предложение за работа в системата на БДЖ за длъжността:

МАШИНИСТ, ЛОКОМОТИВЕН

В ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осигурява безаварийно обслужване на влаковете по график;
 • Осигурява безаварийно извършване на маневрената работа;
 • Поддържа в изправно техническо и топлоенергийно състояние на ТПС, при стриктно спазване на Закона за железопътния транспорт и всички други предписания, наредби и инструкции, свързани с движението на влаковете;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Да притежават диплома за завършено средно образование;
 • Правоспособност – „Локомотивен машинист “ ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика. През време на обучението, в сроковете според учебната програма „БДЖ – ПП“ ЕООД, ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на „БДЖ – ПП“ ЕООД на длъжността, за която са обучавани, за срок от 3 /три/ години;
 • Да притежава висока степен на комуникативност, умения за работа в екип, отговорност и дисциплинираност, лоялност и коректност към Дружеството;
 • Медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадени преди стартиране на обучението).

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка;
 • Придобиване на професионален опит и успешно кариерното развитие;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Пакет социални придобивки;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения;
 • Осигуряване на железопътни карти за безплатно пътуване с влак от местоживеене до гр. София.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронен адрес: hr@bdz.bg или на адрес гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси“, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.